fbpx

Общи Условия

ОБЩИ   УСЛОВИЯ   ПРИ  ПОСЕЩЕНИЕ   В   КЪЩА   ЗА   ГОСТИ   “ДАСКАЛОВ“

Молим Ви, внимателно да прочетете настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за ползването на къща за гости“ДАСКАЛОВ“ – с. Червена локва, общ. Габрово, преди да направите резервация. Спазването на правилата ще подсигури Вашата приятна и безпроблемна почивка при нас.

I. Настаняване.

Къща за гости “Даскалов“ е туристически обект по смисъла на чл. 123, ал. (2) от Закона за туризма /ЗТ/, място за настаняване клас “Б”,

къща за гости” е сграда с ниска етажност в архитектурен стил, съответстващ на облика на селището и/или е обвързан с неговата история, която разполага с максимум 10 стаи за настаняване. Гостите ползват общи помещения, като: всекидневна, трапезария или място за хранене и място за отдих в двора. Обектът се стопанисва от домакини, които живеят в същата сграда или в съседство и се грижат за обслужването и изхранването (минимум закуска) на гостите в условия, близки до домашните.

 • Настаняването се извършва при следните условия:

– предварително направена резервация от Ваша страна;
– без предварителна резервация, на място при наличие на свободни места за настаняване в туристическия обект.

 • Настаняването и освобождаването в къща за гости “Даскалов“ се извършват в следния часови интервал:

– настаняване в стаите след 13:00 часа;
– освобождаване на стаите до 12:00 часа.

При наличие на непредвидени обстоятелства, които Ви възпрепятстват се допуска отклонение от посочените часови интервали:

– за настаняване до 2 часа;
– за освобождаване до 1 час.

 • При настаняване от всички наши гости се изисква документ за самоличност (лична карта); (паспорт) и други, съобразно изискванията на Закона за туризма /ЗТ/, чл. 116, (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма, при реда и условията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. При отказ от Ваша страна за вписване на задължителните лични данни, няма да Ви се предостави съответната услуга за настаняване в къща за гости “Даскалов“.

II.Вътрешен ред при използването на материално-техническата база в туристическия обект, къща за гости “Даскалов“.

 • Къща за гости “Даскалов“, разполага с обособено място за престой и паркиране, което се намира в задния двор на туристическия обект. Паркирането и престоят се извършва по реда и условията определени от собствениците на имота. При наличие на товаро-разтоварна дейност на багаж или други, се допуска паркиране в предната част на имота след предварително съгласуване със собствениците на туристическия обект или с упълномощеното от тях лице, което осъществява настаняването.
 • Не се допускат паркирането и престоят на каравани, кемпери и други пътни превозни средства на територията на туристическия обект без разрешение от собственика или от упълномощеното от него лице, което осъществява настаняването.
 • На територията на туристическия обект се допускат домашни любимци при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания, като:

 

– да се извършва почистване от клиентите при дефекация от притежаваните от тях домашни любимци (кучета, котки или други) на територията на туристическия обект;
– да не се допуска свободното им движение в рамките на туристическия обект;
– да не предизвикват смущаване на останалите клиенти;
– за домашните любимци, които подлежат на извеждане, същото да се осъществява само с повод, а за тези от тях за които се изисква и с намордник.

Допускането на домашни любимци на територията на туристическия обект е възможно при предварителна информация за техния вид и брой, както и съгласието на собствениците или на упълномощеното от тях лице, което осъществява настаняването.

 • Употребата на тютюневи изделия и други в къща за гости “Даскалов“ е абсолютно забранена в спалните, закритите общи части и други помещения. Допустима е единствено и само в двора на туристическия обект и на откритите площи, като изхвърлянето на всички отпадъчни материали се извършва в определените за целта метални съдове.
 • Клиентите се задължават да се държат по начин, който да не пречи на други клиенти или да уронва престижа и доброто име на обекта.
 • Незаконни или неморални дейности, като хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
 • При нарушаване на обществения ред (силен шум след 22 часа и други) и подаден сигнал към служители на РУ- Полиция Габрово, гостите на къща за гости “Даскалов“, поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако, органите на реда наложат санкции, глоби, актове и други наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения. Уведомяваме Ви, че съгласно действащото българско законодателство, Законът за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, чл. 24, ал. 1 административнонаказателната отговорност е лична!
 • Забранено е разместването на предмети и вещи от определените за целта им места.
 • При използването на санитарно-хигиенните възли в общите и индивидуални помещения на територията на туристическия обект, трябва да се спазват всички изисквания за използване им, както и да не се изхвърлят отпадъци и не разградими предмети в тоалетните чинии.
 • При използването на отоплителните съоръжения през зимния сезон и охладителните през летния, да се спазват изискванията за тяхната употреба.
 • Всички клиенти са длъжни да опазват собствеността си. Собствениците на туристическия обект, не носят отговорност за загубени или откраднати вещи по време на престоя Ви. Туристическият обект се намира под 24 часово видео наблюдение.
 • Всички лица настанени в туристическия обект са длъжни да опазват материално-техническата база, да не предизвикват умишлено вреди, или такива настъпили по непредпазливост от тяхна страна, да използват всички технически съоръжения само и единствено според тяхното предназначение. При напускане на обекта клиентите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването им. За всички нанесени материални вреди, действия или бездействия, които водят до унищожаването на вещи и други на територията на туристическия обект, клиентите носят цялата отговорност, като заплащат стойността на увредените или унищожени материално-технически съоръжения. Тези от тях, които подлежат на ремонт, същият се осъществява за сметка на клиентите. При отказ от заплащане от страна на лицата, които са нанесли щети върху материално-техническата база на територията на туристическия обект, ще бъде потърсена отговорност по реда и условията на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, чл. 82, обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

III. Клиенти на туристическия обект.

         Включената закуска към ценовите пакети за настаняване в туристическия обект се осъществява на блок-маса, на самообслужване в часовия интервал от 08:30 часа до 10:00 часа. Ако, настанените лица не се явят по обективни причини в определеното общо помещение за закуска, в горепосочения часови интервал, собственикът на туристическия обект или упълномощеното от него лице, което осъществява настаняването, си запазват правото да откажат предоставянето на закуска.

 • Броят на настанените лица в обекта (възрастни и деца) по време на престоя им в къща за гости ‘Даскалов“, не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението за резервация.
 • Ако, броят на посетителите надхвърля посочените изисквания и/или заявения брой в резервацията, същата ще бъде анулирана, като гостите дължат обезщетение на собствениците на туристическия обект или на упълномощеното от тях лице, което осъществява настаняването, в размер на 20% от общата сумата за направената резервация.
 • Собственикът на къща за гости “Даскалов“, не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители.
 • Собственикът на туристическия обект си запазва правото да има и други гости и/или клиенти, пребиваващи в къща за гости “Даскалов“, освен ако целият туристически обект не е резервиран от една група клиенти (физически или юридически лица).
 • Гостите на територията на туристическия обект, запазват всички свои законни права, в качеството си на потребители, които имат съгласно действащото законодателство по Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и други.
 • Храна и консумация.
 • Клиенти на туристическия обект имат право на консумация на собствена храна и напитки, които могат да внасят в общите и индивидуални помещения.
 • Туристическия обект разполага с кухненски и помощни помещения, които са на разположение на нашите клиенти, същите могат да бъдат използвани свободно, при спазване на всички изисквания за безопасност.
 • При желание от страна на нашите клиенти при организирани или групови мероприятия, може да се приготвят храна и напитки със съдействието на служители на къща за гости “Даскалов“.
 • Всичко допълнително, като консумация на храна и напитки, както и предлагане на допълнителни услуги извън тези регламентирани в предварителната цена за брой нощувка или ценови пакет, се заплащат отделно от клиентите на място или по банков път преди и по време на тяхното посещение в туристическия обект.
 • За всички стоки и услуги предлагани в туристическия обект, попадащи в общия регламент и предварително ценообразувани, се предоставя ценоразпис за тях, поставен на видно място в обекта.
 • За всички стоки и услуги предлагани в туристическия обект се издава документ (касов бон) или фактура за извършената продажба.
 • Плащане.
 • Сумата за престоя и нощувките в къща за гости “Даскалов“, съгласно направената резервация, се заплаща предварително в рамките на 24 часа (един ден) след направената резервация.
 • Клиентите дължат 100% стойността за направената от тях резервация, предварително.
 • При организирани мероприятия над 10 души или при наемане на целия туристически обект се заплаща предварително 50% от общата стойност на сумата за направената резервация за нощувки, както и 50% от общата стойност при наличие на консумация извън тази определена в общия регламент при настаняване в туристическия обект.
 • Сумата при предварителна резервация се заплаща по банков път, а именно:

IBAN BG03RZBB91551010324858

Валута: BGN

Получател: Елеонора Стефанова Даскалова

или при посещение без предварителна резервация на място на собствениците на туристическия обект или на упълномощено от тях лице, което осъществява настаняването в туристическия обект.

 1. Право на достъп.

            Къща за гости “Даскалов“ и цялата нейна собственост са на разположение за пълноценно ползване от гостите по време на наемния период. Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

VII. Резервации.

          За прекратяване на потвърдена резервация, е необходимо гостите да изпратят писмено уведомление за отказ на електронната поща на къща за гости “Даскалов“ – www.daskalov_house@abv.bg

VIII. Жалби на клиентите.

         Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой. За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема. Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

IX. Приемане на общите условия.

С потвърждаването на резервацията ВСИЧКИ клиентите заявяват, че са прочели, разбрали и приели настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за ползването на къща за гости “Даскалов“ и са съгласни с тях!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ  са поставени на видно място в близост до входа на туристическия обект, както и на официалния сайт на къща за гости “Даскалов“.

 

Защита на личните данни

Уважаеми клиенти,във връзка с GDPR РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА,насочен към осигуряване на по-голяма защита на личните данни на всеки един гражданин на Европейския съюз, Ви уведомяваме, че личните данни, които ни предоставяте, е единствено с цел обработка на запитването Ви и евентуално реализиране на резервация. Ние уважаваме личните Ви данни и гарантираме поверителността им. Попълвайки празните полета, Вие декларирате съгласието си за за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Използване за каквито и да било други цели не се извършва. Вашите лични данни се обработват съгласно действащите българско и европейско законодателство, както и Политиката за защита на личните данни.

Държим да Ви информираме за правото Ви по всяко едно време да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, с каква цел се съхраняват, както и за възможността за оттегляне на съгласието Ви за бъдещ период.
Можете да се свържете с Длъжностното ни лице по защита на личните данни по удобен за Вас начин – по имейл или телефон: тел.  0888 844 465, email: daskalov_house@abv.bg

Бисквитки
Нашият сайт използва бисквитки (cookies), за правилното функциониране на сайта. Бисквитките не се използват за съхранение на лични данни.